Salgsbetingelser

Nedenfor ser du betingelser og vilkår ved aftaler indgået med config 365 ApS.

1. oktober 2021

Nærværende handelsbetingelser gælder i forholdet mellem:
config 365 Aps
Kirkebjerg Parkvej 12
2605 Brøndby
CVR 39 76 66 63
(Herefter config 365)

Og købere af config 365 produkter og serviceydelser (Herefter Kunden)

Sammen med eventuelt indgået Rammeaftale udgør handelsbetingelserne det komplette aftalegrundlag mellem config 365 og Kunden.

Følgende vilkår er gældende pr. 1. oktober 2021 for hele config 365 arbejdsområde og erstatter tidligere udsendte handelsbetingelser og kundevilkår. config 365 forbeholder sig retten til at ændre i vilkår og betingelser med 30 dages varsel. Eksisterende kunder som ikke kan tilslutte sig nye vilkår og betingelser kan opsige deres abonnementer med 30 dages varsel ved ikrafttrædelsen af nye handelsbetingelser.

Abonnementsaftaler med 3. partsleverandører, handelsbetingelser, rammeaftale, evt. tillægsaftale, løsningdokumenter udgør det samlede engagement mellem Kunden og config 365. Med mindre andet er præciseret i eventuelle vedlagte dokumenter, vil dokumenternes rangorden være som ovenfor.

For at kunne tegne et abonnement hos config 365, kræves det, at Kunden er myndig efter dansk lov. Såfremt Kunden ikke er myndig, kan aftaler kun etableres med accept fra myndig værge.

Abonnement/aftale hos config 365 inkluderer automatisk registrering af navn, adresse og e-mail i config 365’s nyhedsmailingliste. Kunder, der ikke ønsker at blive registreret, skal selv meddele dette skriftligt til config 365. config 365 vil i den forbindelse overholde den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

config 365 tilbyder Cloud Services i samarbejde med med Also, Microsoft, Kaspersky og andre leverandører.

Cloud Services defineres som services, der udbydes som online abonnementsbaserede ydelser. Priserne afhænger af valg af service og abonnementstype. Prisen oplyses ved forespørgsel til config 365. Priserne følger serviceudbyderens prisstruktur og kan derfor ændres løbende.

config 365 er ikke ansvarlig for evt. tab af data, som måtte opstå i forbindelse med config 365’s arbejde på kundens Cloud Services i forbindelse med afhjælpning af problemer som kunden har tilkaldt config 365 til afklaring af.

Kunder hos config 365 må ikke installere applikationer/scripts, der kan gennemtvinge adgang til andres data. I tilfælde af overtrædelse af dette lukkes kundens Cloud Services uden varsel.
Det er ikke tilladt at undersøge, analysere eller simulere angreb på config 365’s Cloud Services. Udførelse heraf betragtes som reelle angreb på Cloud Services og medfører øjeblikkelig lukning af kundens Cloud Services samt anmeldelse til politiet i henhold til dansk gældende lov.

config 365 forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder config 36’5 sig endvidere retten til at skaffe sig adgang til Kundens data. Hvis der er tale om personoplysninger, vil kunden så vidt der er muligt uden at config 365 eller kunden lider tab herved, af config 365 på forhånd blive underrettet herom, og samtykke hertil indhentet. Bliver dette nødvendigt, vil config 365s medarbejdere være underlagt tavshedspligt. Andre former for adgang til data kræver Kundens accept eller en retskendelse.

Der faktureres altid forud. Opkrævning fremsendes som udgangspunkt af config 365. Opkrævningsperioden afhænger af abonnements-/aftaletype. Ved visse abonnements-/aftaletyper har Kunden mulighed for at ændre opkrævningsperioden. Ved ændringer i opkrævningsperioden modregnes evt. forudbetalt beløb. Ved betaling, der ligger ud over den af config 365’s angivne dato, har config 365 ret til at opkræve morarenter (2,5 % pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb) samt et rykkergebyr ved udsendelse af påmindelse om betaling. config 365 forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til tredjepart i forbindelse med inkasso. Ved overdragelse af fordringen til inkasso eller efter tredje rykker vil kundens abonnement samtidig blive lukket. Såfremt betaling med frigørende virkning har fundet sted, kan abonnementet genåbnes mod et gebyr på 495 kroner eksklusiv moms. config 365 kan fravige disse betalingsbetingelser og det vil så fremgå af aftale/løsningsdokumentet. 

Alle priser reguleres automatisk efter det årlige nettoprisindeks, dog minimum 2%De angivne priser er ekskl. moms og eventuelle andre afgifter. config 365 forbeholder sig ret til at regulere de opgivne priser i overensstemmelse med ændringer i afgiftssatser, valuta, leverandørpriser, infrastrukturpriser, råvarepriser m.v., der måtte indtræffe. Dette kan gøres med kort varsel. Såfremt config 365’s omkostninger forøges som følge af Kundens forhold, kan config 365 kræve godtgørelse herfor. Rabatter ydes alene, hvis det er skriftligt aftalt. 

Ydelser, der ikke er en del af en underskreven aftale-/løsningsdokument, vil blive faktureret på grundlag af det faktisk forbrugte antal konsulenttimer. Den til enhver tid gældende timesats for en konsulent oplyses af config 365. Denne timesats gælder kun for arbejde mandag-fredag mellem 08.00 og 16.00. Arbejde udført mandag-fredag mellem kl. 16.00 og 08.00 samt lørdag-søndag og helligdage mellem kl. 08.00 og 16.00 tillægges timesatsen 100%, hvorimod natarbejde lørdag-søndag og nat til og fra helligdage tillægges 200%.

I sine bestræbelser på at løse Kundens problemer, er config 365 berettiget til at anvende konsulenter fra underleverandører.

Ulovligt materiale som har pornografisk, piratkopieret, racistisk, religiøst eller politisk karakter, og materiale der kan virke stødende, må ikke forefindes i config 365’s systemer. Skulle der opstå tvivl om berettigelsen af materiale, er det kundens eget ansvar at dokumentere dette. config 365 påtager sig intet ansvar, hvis tredjepart gør krav om retsforfølgning i forbindelse ulovligt eller anden juridisk stridigt materiale, som forefindes i kundens data.

Alle sager med tvivlsspørgsmål vurderes af config 365, eventuelt i samarbejde med et ekspert- eller rådgivningsorgan inden for det pågældende område.

Særaftaler og andre specielle forhold skal altid aftales direkte med config 365, og enhver gældende aftale kan kun godkendes, såfremt der foreligger en underskrevet aftale med kunden. config 365 forbeholder sig ret til at opkræve trafikforbrug ved overtrædelse af config 365’s betingelser omkring specielle indholdstyper, og ved misbrug af E-mail, Webhotel og serverløsninger vil disse uden varsel afbrydes og lukkes. Forudbetalte abonnementer refunderes ikke i tilfælde af misligholdelse.

Kunden beslutter og bærer ansvaret for, hvilke eventuelle personoplysninger og data der registreres på kundens hostingprodukt, og hvorledes disse skal anvendes. config 365 behandler alene sådanne personoplysninger efter instruks fra kunden. 

I det omfang, config 365 behandler personoplysninger på vegne af kunden, har parterne indgået en databehandleraftale med tilhørende underdatabehandleraftale, jævnfør punkt 19. Det er i den forbindelse kundens ansvar, at kunden har indhentet den nødvendige hjemme til behandling af personoplysninger, herunder om nødvendigt samtykke, hvis ikke anden hjemmel finder anvendelse.

Hvis personoplysninger, der er omfattet af Lov om behandling af personoplysninger, databehandles ved hjælp af config 365’s servere, skal kunden give config 365 skriftlig underretning om dette, samt om at Lov om persondatabeskyttelse § 41, stk. 3-5 gælder for config 365’s behandling af de pågældende personoplysninger. 

config 365 er i enhver henseende uden ansvar for forhold, der henhører under Lov om behandling af personoplysninger, i forbindelse med de af kunden behandlede personoplysninger, og kunden skal friholde config 365 for ethvert krav, der udspringer af Lov om behandling af personoplysninger, anden regulering vedrørende persondatabeskyttelse eller anden offentligretlig regulering i forbindelse hermed. 

Abonnementet løber, indtil det opsiges og faktureres i henhold til den gældende pris.

Et abonnement/aftale kan til enhver tid op- eller nedgraderes til en anden abonnements-/aftaletype. Ændring af abonnements-/aftaletypen kan kun ske i udgangen af perioden.

Såfremt kunden ønsker at opsige abonnementet/aftalen, skal det ske senest en måned før udløb. I modsat fald fortsætter abonnementet/aftalen med samme aftaleperiode. Ønsker config 365 at lukke specielle abonnements-/aftaletyper eller særtjenester, kan dette ske med én måneds varsel. Foretager config 365 væsentlige ændringer af forringende art i forbindelse med kundevilkår, kan kunden opsige med én måneds varsel.

Abonnementet må ikke anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer på internettet. Bliver config 365 vidende om sådanne aktiviteter eller andre kriminelle forhold, uanset hvilket lands love der ligger til grund for lovbruddet, vil abonnementet uden varsel kunne blive lukket, og alle relevante oplysninger vil blive videregivet til danske myndigheder til retsforfølgelse.

config 365 vil ligeledes kunne opsige abonnementet uden varsel, såfremt kunden ikke overholder almindelig etikette ved brug af internettet såsom afsløring af andre menneskers private forhold eller via sin adfærd generer andre brugere af internettet. Data fra hjemmesider og mailsystemer vil ved et abonnements opsigelse blive slettet 30 dage efter abonnementets ophør.

config 365 har almindeligvis fri trafik og adgang til CGI/ASP/PHP/.NET og andre scripts. Det forudsættes dog, at der er tale om scripts, der ikke belaster serveren mere end gennemsnitligt. config 365 bestemmer alene, hvilke scripts og datatransmissioner der påfører serveren for høj belastning. Alle scripts og datatransmissioner bliver trafikmålt og vurderes løbende. Skulle der være tale om for stort trafikforbrug, vil kunden få tilbudt en separat server til formålet. Accepteres dette ikke inden for 30 dage, opsiges abonnementet ifølge betingelserne for “Opsigelse af et abonnement”.

config 365 tilbyder back up via tredjepartsleverandør. 
config 365 er ikke erstatningsansvarlig for datasikkerhed vedrørende backupaftaler. config 365 opfordrer kunden til selv at foretage jævnlige tests af backuppen for at se om denne er funktionsdygtig. config 365 kan derfor aldrig stilles til ansvar for tab af data. 

Vidensoverføring og projektresultater. Kunden er berettiget til at anvende alt materiale, metoder eller anden form for vidensoverføring leveret i projektløsningen til eget brug. Kunden har brugsret til alle projektresultater, dog ikke arbejdsdokumenter, som f.eks. fortroligt gennemførte interviews. config 365 er berettiget til frit at anvende de generelle resultater af projektet i anonymiseret form og gensælge specialudviklede løsningselementer.

Kundens brug af config 365’s abonnement sker i enhver henseende på eget ansvar. config 365 påtager sig intet ansvar for indholdet; det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden etc. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via internettet. config 365 kan ikke drages til ansvar for tab, immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på internettet. config 365 kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået som følge af manglende adgang til tjenester eller information på internettet. Dette gælder, uanset om den manglende adgang skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos config 365, herunder også strejke eller lockout. config 365 påtager sig intet ansvar for tab af personlige data og installeret software m.m. i forbindelse med kundens brug af abonnementet og hertil hørende ydelser. config 365 påtager sig intet ansvar for uvedkommende adgang til kundens data og systemer. Virus og andre former for destruktive angreb er kundens eget ansvar. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger i relation til bestilling af ydelser via internettet og brug af betalingssystemer via internettet.

Gældende databeskyttelseslovgivning kræver, at der mellem en dataansvarlig (Kunden) og en databehandler (config 365), der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, indgås en skriftlig aftale, som fastlægger omfanget af og kravene til den pågældende behandling. Dette afsnit 19 (“Databehandleraftalen”) er derfor vedtaget mellem parterne som en del af aftalen.

Afhængig af de af Kunden valgte ydelser i Aftalen er config 365 behandling af personoplysninger afgrænset til de kategorier af registrerede typer personoplysninger og behandlingsaktiviteter, som følger af “Bilag til betingelser”.

Config 365 (databehandler) behandler personoplysninger efter instruks fra kunden (dataansvarlig)

Gå til “Bilag til betingelser”

config 365 har ansvaret for at gennemføre fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau. Foranstaltningerne skal gennemføres under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammensætning og formål samt risici af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. config 365 tager bl.a. kategorien af personoplysninger i betragtning ved fastlæggelsen af disse foranstaltninger.

config 365 gennemfører de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen af personoplysninger opfylder kravene i den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

config 365 sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

config 365 sikrer, at adgangen til personoplysningerne begrænses til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde leveringsforpligtelserne over for kunden i henhold til den indgåede aftale.

config 365 sikrer, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for kunden, kun behandler disse i overensstemmelse med ovenstående.

config 365 underretter uden unødig forsinkelse kunden om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne behandlet for kunden.

Endvidere skal config 365bistå kunden med at sikre overholdelse af kundens forpligtelser til at (i) dokumentere alle brud på persondatasikkerheden, (ii) anmelde eventuelle brud på persondatasikkerheden til de(n) kompetente tilsynsmyndighed(er) og (iii) underrette de registrerede om sådanne brud på persondatasikkerheden, det hele i overensstemmelse med artikel 33 og 34 i Forordning om Databeskyttelse.

config 365 skal på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at kravene i den gældende databeskyttelseslovgivning overholdes. config 365 skal endvidere give tilladelse og bidrage til eventuelle revisioner, herunder inspektioner, der foretages af en revisor, som er bemyndiget hertil af Kunden.

config 365 skal straks underrette kunden, hvis config 365 mener, at en anmodning i henhold til ovenstående er i strid med den gældende databeskyttelseslovgivning.

config 365 bistår kunden i fornødent og rimeligt omfang ved opfyldelse af kundens forpligtelser ved behandling af personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, der er omfattet af den indgåede aftale, herunder ved:

1. besvarelse af anmodninger fra de registrerede om udøvelse af disses rettigheder
2. konsekvensanalyser
3. forudgående høringer fra tilsynsmyndighederne.

config 365 må kun gøre brug af en tredjepart til behandlingen af personoplysninger for kunden (”Underdatabehandler”) i det omfang, dette fremgår af den anførte fortegnelse over underdatabehandlere på config 365’s hjemmeside.

config 365 Underdatabehandlere omfattes af en skriftlig aftale, som pålægger Underdatabehandleren minimum de samme databeskyttelsesforpligtelser og vilkår, som påhviler config 365 i denne Databehandleraftale.

config 365 er direkte ansvarlig for Underdatabehandlerens behandling af personoplysninger på samme vis, som var behandling foretaget af config 365 selv.

Gå til “liste over underdatabehandlere”

config 365 må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i det omfang dette fremgår af nærværende aftale.

Overførsel af personoplysninger må i alle tilfælde kun ske i det omfang, det er tilladt ifølge den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

config 365 kan behandle personoplysninger uden for den indgåede aftale i tilfælde, hvor det kræves af EU-retten eller national ret, som config 365 er underlagt.

Ved behandling af personoplysninger uden for den indgåede aftale skal config 365 underrette kunden om årsagen hertil. I så fald skal config 365 dog først, i det omfang det er lovligt, underrette kunden om et sådant pålæg, og i det omfang det er muligt, give kunden mulighed for at gøre indsigelser herimod.

Databehandleraftalen i dette afsnit 23 ophører automatisk i forbindelse med den indgåede aftales ophør eller udløb eller på kundens anmodning.

config 365 og dennes Underdatabehandlere sletter ved aftalens ophør alle personoplysninger, som config 365 har behandlet under den indgåede aftale, hvor der ikke i henhold til lovgivningen er forpligtelser til opbevaring.

På kundens udtrykkelige anmodning før aftalens ophør eller udløb, skal config 365 og dennes Underdatabehandlere dog tilbagelevere alle personoplysninger, som config 365 har behandlet under denne aftale, til kunden, i det omfang kunden ikke allerede er i besiddelse af personoplysningerne og hvor der ikke i henhold til lovgivningen er forpligtelser til opbevaring.

config 365 er herefter forpligtet til at slette alle personoplysninger fra kunden. Kunden kan anmode om fornøden dokumentation for, at dette er sket.

config 365’s kundevilkår kan af config 365 ændres med 30 dages varsel. Overdragelse af kundedata/data og kundeoplysninger, ved eventuelt salg/overdragelse af abonnementer til tredjepart accepterer kunden, at config 365 kan gøre dette uden samtykke.

config 365 kan ikke drages til ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtigelser, såfremt de forhindres eller gøres urimeligt byrdefulde som følge af brand, eksplosion, naturkatastrofer, krig, uroligheder, undtagelsestilstande, beslaglæggelse, valutarestriktioner, pandemier, virus- og hackerangreb, import -eller eksportforbud, arbejdskonflikter, mangel på transportmidler, generel materialemangel, mangler ved forsinkelser af leverance fra underleverandører, tyveri eller andre omstændigheder uden for config 365’s herredømme.

Ovenstående handelsbetingelser kan alene fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale parterne imellem.

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters (DITA) mediationsprocedure (www.danske-it-advokater.dk). Mediation indledes ved, at en af parterne sender et skriftligt påkrav om mediation til den anden part med kopi til DITA. Mediator skal udpeges af DITA senest 8 (otte) arbejdsdage efter DITAs modtagelse af påkravet om mediation. En part er uberettiget til at søge tvisten løst retsligt før parterne har søgt tvisten løst ved mediation. Som minimum har en part pligt til at deltage i det første møde, som mediator indkalder til. En part er dog berettiget til at indlede retssag, såfremt en udsættelse deraf kan føre til retsfortabelse, f.eks. på grund af forældelse.”  

Såfremt mediation ikke fører til en løsning på parternes tvist, kan tvisten søges afgjort ved de danske domstole og værneting er aftalt til Københavns Byret i første instans.